استراتژی روشنگران

فرایند آموزش و پرورش یک جریان پویا است که این جریان از همه عوامل و شرایط موجود در فراگیر که اصلی ترین عضو این فرآیند می باشد ، تأثیر می پذیرد و مدرسه به عنوان بزرگترین و مؤثرترین نهاد در شکل گیری شخصیت علمی و رفتاری دانش آموزان نقش قابل توجهی درجریان پویای یاددهی و یادگیری دارد هدف آموزش و پرورش در این دوره تربیت انسا نهای دانا، توانا، سالم و خلاق است و از سوی دیگر موفقیت و شادابی نسل آینده این مرز و بوم در گرو نگاهی متفاوت به نظام آموزش و پرورش است نگاهی که بتواند شرایط مطلوبی را برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی فرزندانمان متناسب با نیازهای جامعه اطلاعاتی امروز و آینده به وجود آورد.
بدیهی است که داشتن تفکر و نگرش سیستماتیک و چشم اندازی قوی و اصولی در استراتژی راهبردی یک مؤسسه آموزشی ، اثر قابل توجهی بر تعالی و پیشرفت و نیل به کمال انسانیت و معتقد بودن بر اصول و تعاملات اجتماعی صحیح دانش آموزان خواهد داشت. بنابراین ما در روشنگران به این معتقدیم که مدرسه یک سیستم است که کوچکترین اتفاقی که در یکی از اجزای آن رخ دهد بر کل سیستم تأثیر گذار است ، پس داشتن نگرش و تفکر سیستماتیک جزء لاینفک مدیریت است ، لذا استراتژی روشنگران بر اساس ) هدفمندی + برنامه ریزی + نظم در اجرا = موفقیت ( تعریف شده است و اجرا م یگردد.
ثبت نام
Call Now Button