تفکر ریاضی

در این کارگاه ها در جهت ورزیده شدن ذهن دانش آموز، تفکر کردن را به او می آموزد و با ایجاد تفکر ریاضی در ذهن دانش آموز ذهن او ساختار منطقی در ریاضی پیدا می کند تا مفاهیم پیچیده این علم را به راحتی فراگیرد و از داشته های ذهنی خود در جهت درست حل مسئله کمک بگیرد. علاوه براین توانایی « مستقیم فکر کردن » و به عبارت دیگر « میان برُ فکر کردن » نیز یکی از دستاوردهای داشتن ذهن منطقی در ریاضی است.
ثبت نام
Call Now Button