زبان انگلیسی

بدون شک یادگیری زبان انگلیسی یکی از ملزومات زندگی امروز است دریچه های نوینی که با یادگیری این زبان در زندگی گشوده شود غیر قابل انکار است این کلاس به 2 شکل زبان تخصصی و مکالمه زبان تشکیل تا دانش آموزان بتوانند ضمن تسلط بر این زبان و اصطلاحات علمی دروس تخصصی خود هم کاملاً آشنا شوند.
ثبت نام
Call Now Button