اجتماعي و عاطفي و اخلاقي:
پرورش صفات نيکوي اخلاقي، احترام به همسالان و بزرگترها و مديريت احساسات با حضور در فعاليتهاي گروهي و احترام به قوانين و حقوق ديگران و پرورش قوه تشخيص و تميز رفتارهاي خوب از رفتارهاي غير اخلاقي و تقليد صرف و کسب صفات راستگو ي، ادب و مهرباني، پايبندي به عهد و وفا، کمک دوستان و همسالان و ی اطاعت از والدين و مربيان، زيبا سخن گفتن و عدم استفاده از واژگان نامناسب.
تقو ت خودباوري و اعتماد به نفس:
با استفاده از ويژگيهاي مناسب و به فعل در آوردن استعدادهاي بالقوهي ي دانشآموز و نمايش اين استعدادها در حضور همسالان، مربيان والدين موجب تقويت تفکرات عيني و خودباوري و اعتماد به نفس او ميگردد.
مسئول تپذ ري و نظمپذ ري:
آموزش مسئوليتپذيري در کودکان در دوره دبستان امر بسيار مهمي است و کودک ي ي ي بايد با روشهاي کودکانه مسئوليتپذيري را تجربه کند و ياد بگيرد تا در رفتار او نهادينه شود. مسئوليت در قبال انجام منظم کارهاي شخصي خودش، تکاليف و برنامه هاي مدرسه، در قبال دوستانش تا به تدريج حس کمک به ديگران در آنها ايجاد گردد.
ثبت نام
Call Now Button