هدایت تفکر انضمامی

تفکر انضمامی (تفکر عینی) نقطه مقابل تفکر انتزاعی است، تفکر عینی یک تفکر دقیق است که بر روی دنیای فیزیکی تمرکز می‌کند. آن برعکس و متضاد تفکر انتزاعی است. افراد درگیر در تفکر عینی بر روی واقعیت‌هایی در لحظه و حال، اشیا فیزیکی و تعریف‌های دقیق تمرکز می‌کنند. تفکر عینی در نهایت ارتباط نزدیکی با تفکر انتزاعی دارد . تفکر انضمامی اشاره بر این دارد که فرد چگونه از طریق تعامل بیولوژیکی و فاکتورهای محیطی، درک می‌کند، فکر می‌کند و شناختی از دنیا و محیط اطراف خود به دست می‌آورد. با ایجاد شرایط مناسب برای کسب تجربه های ملموس می توانتفکر انضمامی را در این مرحله از رشد (بین سالهای 7 تا 11 سالگی) پرورش داد. آموزش مهارت های زندگی ، کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی ، اردوها چالش های هفتگی پیشنهادی می توانند نقش مهمی در تقویت و پرورش تفکر انضمامی داشته باشند. ضمنا کلاسهای مهارتی روانشناختی ویژه خانواده و دانش آموزان که هدایت این گونه تفکر را به سمت و سوی مورد نظر مقدور میکند ، برگزار میگردد.
ثبت نام
Call Now Button