تفکرخلاق فقط ابزاری جهت تسهیل کردن کارها نیست بلکه ضرورتی برای ادامه حیات است.تفکرخلاق همچون بذری است که در دل خاک وجود دارد و با آب و نور کافی سر از خاک بیرون می آورد و کم کم رشد می کند و به بار می نشیند.ما می توانیم این مهارت دل چسب را پرورش بدهیم.لازم نیست حتماً دست به کارهای بزرگی بزنیم که دنیا را متحول کند بلکه در همین زندگی کوچک خودمان و حتی برای انجام کارهای روزمره تفکرخلاقکارهایی دارد و نتیجه درخشانی در نقشه راه توسعه فردی خواهد داشت. تفکرخلاق،توانایی داشتن نگاه متفاوت به هرچیز و یافتن راه های جدید برای حل مشکلات است.
ثبت نام
Call Now Button