تفکر پژوهشی و جستجوگری

 
 
زمینه سازی برای تفکر پژوهشی و نیز گسترش رویکرد پژوهش مدار در میان کودکان و نوجوانان مسلماً دستاوردها و نتایج بهینه ای را دربرخواهد داشت. مهمترین موردی که می توان در بحث فلسفه تربیتی وجود فعالیت¬های تحقیقی به آن اشاره کرد ؛ این است که در گام اول با زمینه سازی مناسب و فراهم آوردن لوازم اندیشه، در حقیقت آزادی، استقلال و فرصت ها را به کودکان و نوجوانان تقدیم می کنیم چرا که متکی کردن آنان به خود و محدود کردن فرصت ها نمی تواند آنها را به انسان هایی اندیشه باز و فکر ورز تبدیل کند. کودکان و نوجوانان با تفکر پژوهشی علاوه بر موارد اشاره شده و در سایر امور و در محیط اجتماعی می توانند مشاهده عمیق نموده و از کنار هر چیز به سادگی عبور نکنند، پرسش کنند و برای پاسخ سؤالاتشان جست و جو کنند و متحیر شوند و از واقعه و رخداد و گمانه زنی های خود در پدیده های اطراف نتیجه گیری کنند. تقویت حس کنجکاوی، تقویت روحیه پرسشگری، تصمیم گیری های مناسب و واقع بینانه درمسایل به¬وجود آمده از دیگر مواردی است که می توان از آن¬ها به عنوان دستاوردهای تربیتی فعالیت های تحقیقی برای نوجوانان یاد کرد. کلاس های پژوهش و فلسفه در راستای تحقق این مهم پیش_بینی و برنامه ریزی شده اند.
ثبت نام
Call Now Button