روش چند حســـی یا مختلط که شامل یادگیری بصری 75 % ، یادگیری سمعی 13 % ، لمس کردن 6% ، چشیدن 3% و بوییدن 3% - از مجموع یادگیری ما از این طریق صورت می گیرد
دریادگیری مختلط طراحی تدریس به شکلی است که چند حس در آن درگیر یادگیری شود.

ثبت نام
Call Now Button