سرود و شعر خوانی

موسیقی به عنوان بخش مهمی از زندگی کودکان می تواند تاثیرات شگرفی در آنها داشته باشد. ازجمله : تقویت اعتماد به نفس،افزایش سرعت یادگیری،تقویت مهارت های اجتماعی درک سریع تر مطالب و...امروزه از موسیقی برای تاثیر‌گذاری در همه امور استفاده می‌شود؛همچنین با گوش‌دادن به موسیقی، هر دو نیمكره مغز (نیمكره‌های چپ و راست) درگیر فعالیت‌های ذهنی می‌شوند.
ثبت نام
Call Now Button