شاهنامه و تاریخ کهن

این کلا س ها در جهت آشنایی با فرهنگ غنی و کهن فارسی و ادبیات ایران زمین تشکیل می گردد. با توجه به اینکه ادبیات کهن ما چکیده معرفت و فهم عا لی ترین رو ح های انسانی در جهان است و نقش مهمی آشنایی کودکان با فرهنگی و مفاهیم صلح و دوستی دارد و بسیار از حکایت های بوستان و گلستان سعدی و کلیله و دمنه در جهت آموزش مهار ت های زندگی بیان می گردد.
شاهنامه و تاریخ کهن
ثبت نام
Call Now Button