مهارت دست ورزی

کودکان در طول رشد خود با افزایش درک، مهار ت ها و توانایی های مختلفی را از خود بروز می دهند. مهارت دست ورزی در حقیقت به مجموعه حرکاتی گفته می شود که با عضلات ظریف مچ دست و به خصوص انگشتان در ارتباط است. بچه هایی که دستان قوی و توانا تری دارند، بهتر، سریعتر و راحتتر می توانند کارهای خود را انجام دهند. این افراد معمولاً دست خط خوبی دارند و هنگام نوشتن دیرتر خسته می شوند. به همین دلیل این مهار ت ها باید حتما در کودکان تقویت شوند.
ثبت نام
Call Now Button