مهارت های زندگی و کار آفرینی

در این کلا س ها با ایجاد توانایی انجام رفتارهای سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید و ما با استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای هوشی و شناختی آنان در جهت افزایش خود اتکایی و اعتماد به نفس و ایجاد قدرت تفسیر که اساسی ترین رموز موفقیت هستند حرکت کنیم و تا بتوانیم آینده سازانی کارآفرین و توانمند به جامعه تحویل دهیم.
نقاشی
ثبت نام
Call Now Button