هنر و خلاقیت

هدف اصلی ا ز برنامه هنر در این مقطع پرورش خلاقیت و اعتماد به نفس این عزیزان در کسب تجربه های مهم و تشویق و کنجکاوی ایشان برای رسیدن به تجربه ای نو از ساد ه ترین را ه ها می باشد و بهترین بستر بروز این مقوله همان هنر اول، یعنی نقاشی است. زیرا قبل ا ز خواندن و نوشتن می تواند نقاشی کند.
ثبت نام
Call Now Button