تفکر خلاق همچون بذری است که در دل خاک وجود دارد و با آب و نور کافی سر از خاک بیرون می آورد و کم کم رشد می کند و به بار می نشیند.
وظیفه ی ما این است که آن مهارت را پرورش دهیم و بستر مناسب را برای شکوفایی استعداد عزیزانمان مهیا سازیم.
هر انسانی توانایی تولید تفکر خلاق را دارد و بدون محدودیت می تواند دست به خلاقیت بزند.
ثبت نام
Call Now Button