پژوهش و جستجوگری

 
 

کنجکاوی و تحقیق از تمایلات طبیعی هر انسان است و میل به شناخت امور، کشف اسرار، پرده برداری از مجهولات، درک واقعیت های نهانی فطری و غریزی انسان است و از همان کودکی پدیدار می شود
لذا با توجه به اهداف دبستان روشنگران به عنوان یک مدرسه دانش بنیان این مقوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در برنامه درسی هفتگی دانش آموزان به یک موضوع درسی گنجانده شده است.

ثبت نام
Call Now Button