پژوهش و جستجوگری

: پژوهش یکی از مهمترین ابزارهای بهسازی و توسعه نظام آموزشی است و تاریخ حکایت از نقش کارساز این ابزار در رشد نظام های آموزشی دارد. شناخت مسایل و مشکلات موجود، پیش بینی وضع آینده، تطبیق نظام آموزشی با نیازهای روز، هماهنگ ساختن نظام آموزشی با نیاز فراگیران وهزاران نیاز دیگر، همگی از طریق یک نظام پژوهشی کارآمد و پویا قایل وصول است.در همین راستا، نوع و سطح فعالیت های پزوهشی یکی از شاخص های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شود.در گام اول با زمینه سازی مناسب و فراهم آوردن لوازم اندیشه، در حقیقت آزادی، استقلال و فرصت ها را به کودکان و نوجوانان با تفکر پژوهشی علاوه بر موارد اشاره شده و در سایر امور و در محیط اجتماعی می توانند مشاهده عمیق نموده و از کنار هر چیز به سادگی عبور نکنند، پرسش کنند و برای پاسخ سوالاتشان جست و جو کنند و متحیر شوند و از واقعه و رخداد و گمانه زنی های خود در پدیده های اطراف نتیجه گیری کنند. تقویت حس کنجکاوی، تقویت روحیه پرسشگری، تصمیم گیری های مناسب و واقع بینانه در مسایل بوجود آمده از دیگر مواردی است که می توان از آنها به عنوان دستاوردهای تربیتی فعالیت های تحقیقی برای کودکان یادکرد.
ثبت نام
Call Now Button