کلاس های ورزشی

ورزش کردن به کودکان کمک می کند تا از نظر ، روانی، اجتماعی و ذهنی رشد کامل داشته باشند. متخصصان آکادمی روان پزشکی کودکان معتقدند، ورزش کردن از سن کودکی در تمرکز کردن، شرکت در فعالیت های گروهی و ارتقاء مهارت دوست یابی به آنها کمک میکند و ما در بازیهای ورزشی به صورت انفرادی یا گروهی روی تمامی مهارت های فکری و جسمی آنها تمرکز می کنیم. تشکیل کلاس های ورزشی در راستای محور شادابی و نشاط و امنیت روانی در جهت سلامت ذهن و جسم به شرح ذیل انجام می گیرد: * ورزش های توپی به شکل آموزش، بازی و مسابقه در حیاط مدرسه * ورزش های سالنی مثل آیروژیم و ژیمناستیک * ورزش ذهن که درجهت ورزیده شدن ذهن دانش آموز تشکیل می گردد.مثل: (شطرنج، سودوکو، اتُلِو و ...)
ثبت نام
Call Now Button